18.8.12

1913. Η Διαθήκη του Βασιλιά Γεωργίου
«Αγάπα την μικράν πατρίδα σου»

του Γιώργου Εχέδωρου

Η Πολιτική Διαθήκη του βασιλιά Γεωργίου προς τον υιό του Ντίνο (Κωνσταντίνο), αποτελεί, ακόμη και σήμερα,  ιστορική διδαχή για όλους τους Έλληνες.
Αν και ο Γεώργιος ήταν δανικής καταγωγής, εντούτοις, ανάλωσε τη ζωή του για την Ελλάδα, δολοφονήθηκε, μάλιστα, στις 5 Μαρτίου 1913, στη Θεσσαλονίκη.
Γράφει, λοιπόν, η εφημερίδα Εμπρός της 1 Απριλίου 1913, σχετικά με την πολιτική διαθήκη του Γεωργίου.

«Ανακοινώθηκε χθές το πολιτικόν μέρος της διαθήκης του αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου. Ο Ελληνικός λαός ας αναγνώση με την μεγαλυτέραν προσοχήν τας γραμμάς τα οποίας έσυρε το σεπτόν βασιλικόν χέρι ως πολιτική υποθήκη υπερτάτης φιλοσοφικής παρατηρήσεως και ψυχολογίας. Και ας αναπνεύση βαθέως το πονετικόν άρωμα το οποίον αναδίδεται από τους στοργικούς λόγους του εκλοπόντος άνακτος, απευθυνομένου ταυτοχρόνως προς τον Λαόν του και προς τα τέκνα του».Η Πολιτική Διαθήκη

« ...Τώρα μου φαίνεται ότι είπα κάθε τι, που ήθελα να ειπώ, και ότι έλαβα όσας αποφάσεις επεθύμουν εν σχέσει με την περιουσίαν μου. Μου υπολείπεται μόνον να παρακαλέσω, να ικετεύσω τα αγαπημένα μου παιδιά να είνε πάντοτε ηνωμένα εν παντί, ν’ αγαπώνται μεταξύ των, να είνε στήριγμα και ν’ αγαπώσι την λατρευτήν και ευλογημένην των μητέρα.

Εις τον προσφιλή μου Ντίνον λέγω: 
ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ εξ όλης καρδίας υπηρέτησέ την και τον αγαπητόν σου λαόν με αγάπην ειλικρινή και πίστιν ασάλευτον, το αυτό δε ας κάμουν και όλοι οι αγαπητοί σου αδελφοί.

«Έχε θάρρος, αλλ’ έχε και υπομονήν μη σπεύδεις ποτέ υπέρ του μέτρου. Άφησε καλλίτερα να περάση η νύκτα, πριν πάρης την απόφασίν σου. 
Μην οργίζεσαι και ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΝΑ ΔΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΣΟΥ.
Έσο ήρεμος την σκέψιν και τον νου και μην λησμονείς ποτέ ότι βασιλεύεις λαού μεσημβρινού, του οποίου η οργή και το ευέξαπτον στιγμιαίως αναφλέγονται, και εις μίαν τοιάυτην στιγμήν ημπορεί να είπη και να πράξη πολλά, τα οποία μετά τινα στιγμήν ίσως τα λησμονεί πάλιν.

Δια τούτο μη θυμώνεις ποτέ, και μη λησμονείς, ότι συχνά είνε προτιμότερον να υποφέρει ο Βασιλεύς ο ίδιος, έστω και ηθικώς, παρά να υποφέρη ο λαός και ο τόπος.

«Επίσης, τα συμφέροντα του Λαού και του Τόπου να προηγούνται παντός άλλου συμφέροντος. Ενθυμού τούτο πάντοτε, αγαπητέ μου Ντίνο, και ο Θεός εν τη απεράντω Του χάριτι και αγαθότητι θα σ’ ευλογήση και θα σε βοηθήση εις το βαρύ σου έργον και το πλήρες ευθυνών αξίωμά σου.

«Αγάπα και προστάτευε την ευλογημένην σου μητέρα, να ήσαι δι’ αυτήν πάντοτε τρυφερός και αφοσιωμένος υιός.
«Δώσε εις τα παιδιά σου καλήν υγεία και Ελληνικήν ανατροφήν.
ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ AΛΛΟ.

Αγάπα τ’ αδέλφια σου, να είσαι πάντοτε δι’ αυτά καλός αδελφός.
Εάν ποτε ηδίκησα κανένα από σας, τ’ αγαπημένα μου παιδιά, συγχωρέστε με.

Την προσφιλή μου Όλγα αγαπώ μέχρι τελευταίας μου πνοής.
Και τώρα σας ευλογώ όλους.

Ο Θεός να σας ευλογή και να σας φυλάττη μαζή με την αγαπητήν μου μικράν Ελλάδα.

Μη με λησμονήσετε.
Αμήν»


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση μόνον με αναφορά  της ενεργής ηλεκτρονικής διεύθυνσης  του ιστολογίου παραγωγής- http://www.mikres-ekdoseis.grΔεν υπάρχουν σχόλια: