8.12.11

Ήρωες Μακεδονίας: Ο Λοχίας Καρβέλας


Ο λοχίας Π.Καρβέλας είνε εις εκ των ηρωϊκών εκείνων ανδρών, οίτινες εδόξασαν τα
ελληνικά όπλα εν Μακεδονία…


Δεν υπάρχουν σχόλια: