20.12.11

1895: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ


«Τούτον είναι λίαν σοβαρόν δι’ ημάς, διότι ουδείς αγνοεί ότι η εν Μακεδονία θέσις  συνδέεται στενώς προς την ημετέραν χώραν και προς όλον αυτής το μέλλον»Δεν υπάρχουν σχόλια: