19.12.11

1895: Σπουδαίον εύρημα εν Τεγέα – Η γέννησις του Χριστού


19 Δεκεμβρίου 1895.

Η συνάδελφος «Τεγέα» γράφει τα εξής:

«Προ τινών ημερών Γερμανός περιηγητής μεταβάς εις Πιαλίον εισήλθε και εις την εκκλησίαν του αγίου Νικολάου, την παρά τον αρχαίο ναόν της Αλέας Αθηνάς, ένθα ιδών ευμεγέθη μαρμαρίνην πλάκα επί του εδάφους της εκκλησίας, υπέδειξε την μεγάλην αυτής αξίαν, ως προς την χριστιανικήν εποχήν….Δεν υπάρχουν σχόλια: