21.10.11

Εφημ. Εμπρός 1906: Μυκηναϊκαί αρχαιότητες ανεβρέθησαν εις τας Θήβας


Αι γενόμεναι Ανασκαφαί
Τι ανευρέθησαν μέχρι τούδε

Θήβαι 19 Οκτωβρίου (1906).
Είνε γνωστόν  εις τους αναγνώστας του «Εμπρός» εκ δημοσιευθείσης ήδη εν αυτώ συντόμου ειδήσεως, ότι πρωτοφανείς και σπουδαιόταται αρχαιότητες ανεκαλύφθησαν εσχάτως εν Θήβαις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: