16.5.11

Σπάνιο βιβλίο του 1631 πιστοποιεί την Ελληνικότητα των Μακεδόνων
Το 1631 τυπώθηκε από τον  Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ, “Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας “. 
Θεωρείται ως ένα από τα πιο σπάνια διασωζόμενα Ιστορικά βιβλία του 17ου αι.  και το οποίο περιέχει την ιστορία από “κτίσεως κόσμου” μέχρι της “αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως“.


Στο βιβλίο γίνεται αναφορά και στην βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την οποία αναφέρεται:
Τέλος της τω Περσών Βασιλείας. Βασιλείας αρχή Ελλήνων και όθεν ήρξαντο

 Δηλαδή μετά το τέλος της Βασιλείας των Περσών έχουν με την έναρξη της εποχής κατά την οποίαν εβασίλευσαν εφ’εξής οι Έλληνες  (το σημείο από το οποίο άρχισαν αυτοί να άρχουν)

Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας : Αρχόμενον από κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και επέκεινα / Συλλεχθέν μεν εκ διαφόρων ακριβών ιστοριών και εις την κοινήν γλώσσαν μεταγλωτισθέν παρά του ιερωτάτου μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου. Νεωστί δε τυπωθέν ___ περιέχον και πίνακα πλουσιώτατον 


Φωτογραφίες των σελίδων του βιβλίου στο : History of Macedonia -
 http://history-of-macedonia.com/wordpress/2011/05/16/1631-ellinikotita-makedonon/

Δεν υπάρχουν σχόλια: